Hvorvidt vi kan lide en e-bog eller vi bliver fanget af en reklame med speak afhænger i høj grad af hvilken stemme der bruges. Er dialekten eller tonelejet genkendeligt og associerer vi det med noget positivt, så vil vi ofte bedre kunne lide både bogen og reklamen. Vi vil nemlig gerne købe et produkt af en venlig nabo.

Speak med lokale stemmer appellerer til følelser, og den rigtige stemme kan betyde bedre salg og større interesse.

Associationer i stemmen; danskhed og fortid

Stemme, dialekt og accent har en stor betydning for de indtryk vi danner af os en person eller en speak i en film eller i en reklame. I visse tilfælde kan en given stemme faktisk være bestemmende for om vi kan lide et produkt, en e-bog eller en karakter i videomateriale.

Skal vi f.eks. lytte til en alvorlig e-bog, hvor handlingen er seriøs og der ingen komiske undertoner er, så vil det som oftest virke bedst for læseren med en rolig og blød stemme med en neutral dialekt. Bærer dialekten for meget præg af speakerens tilhørsforhold, så kan det hurtigt fjerne fokus fra læseren og flytte associationen over på noget som ikke er relevant for bogens indhold.

Lytter vi derimod til en reklame, hvor der sælges et produkt i København, så kan det være sjovt og historieskabende at bruge en speaker med en københavnsk dialekt. Hos Speakstudiet.dk har de et væld af speakere i alle aldre og med forskellige dialekter, da de forstår vigtigheden af stemmens form.

Hvis stemmen ikke stemmer overens med det forventede

Ser vi f.eks. en reklamevideo, hvor vi mener at den brugte speak ikke stemmer overens med visionen for produktet, så vil vi have en tendens til at synes mindre om selve produktet.

Er det f.eks. en alvorlig ting såsom medicin der skal sælges, og kræver reklamefilmen at seeren oplyses om medikamentets virkning, så vil det sjældent være fordelagtigt at bruge en børnestemme. Er det et barn der præsenterer en type af medicin, så synes vi som forbrugere at det er forkert og vi fratager således fremstilleren af medicinen sin professionalisme samt morale.

Ingen vil købe smertestillende medicin eller hostesaft fra et barn, og speakeren er faktisk en slags repræsentant for selve produktet og producenten. Men er stemmen fra en moden kvinde som med et sobert og professionelt sprog præsenterer medicinen, så føles det mere kyndigt og vi får større tiltro til produktets kvalitet.

Hvorfor er lokal dialekt så god på reklamer?

De fleste kender tv-reklamer med Polle fra Snave eller Gunnar der bliver overtalt til at spise fisk og derefter udbryder; ”Det er ikke så ringe endda”.

Fynsk og jysk dialekt er meget brugt i reklamefilm, og det er der en årsag til. En jysk accent giver nemlig en følelses af troværdighed, da jyden generelt anses for at være et behageligt menneske.

Den jyske og også fynske accent er en repræsentation af ærlighed og godhed, og brug af disse dialekter er således med til at højne tiltroen til det produkt der forsøges at sælge.